YÜKLENİYOR

Expertiz Gayrimenkul | Logo

About US

Aliquam erat volutpat. Nunc erat massa, porttitor vel egestas sit amet, tristique at massa. Donec posuere odio neque, in ultricies lorem aliquet eu. Donec venenatis libero a nulla placerat egestas.

READ MORE

Contact Info

Call Now

+91 123 456 7890,
+91 987 654 3210

Location

info@gmail.com, services@gmail.com

Email Now

15/B Miranda House, New York, US

Expertiz Gayrimenkul | Danışman Olmak İstiyorum Sağ İkon Danışman Olmak İstiyorum Expertiz Gayrimenkul | Danışman Olmak İstiyorum Sağ İkon Almak İstiyorum Expertiz Gayrimenkul | Danışman Olmak İstiyorum Sağ İkon Satmak İstiyorum

FOTOĞRAF ALANI

KVKK ve Gizlilik Politikası

1. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş, 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. KVKK’nın bir kısmı yayın tarihinde, bir kısmı ise 7 Ekim 2016’da yürürlüğe girmiştir.

Expertiz Gayrimenkul Danışmanlık ve Bina Yönetimi Ltd.Şti.’de (Expertiz) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında veri sorumlusudur. KVKK kanunu 3. maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi kapsamında bilgi toplamak ve işlemek amacıyla Expertiz tarafından kullanılan elektronik sistem Veri Kayıt Sistemidir. Expertiz kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için toplamakta ve belirli kriterlere göre yapılandırarak işlemektedir. KVKK kanunu 3. maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi kapsamında hem Expertiz kurumu hem de Expertiz çalışanları veri işleyen olarak görev yapmaktadır.

2. Politika'nın Amacı

Kişisel Verileri Koruma Politikası Expertiz Gayrimenkul Danışmanlık ve Bina Yönetimi Ltd.Şti.’de (Expertiz) gerçekleştirilmekte olan veri saklama işlemlerine ilişkin iş ve işlemler konusunda usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Expertiz müşterileri, Expertiz çalışanları, çalışan adayları, hizmet sağlayıcıları, ziyaretçiler ve diğer üçüncü kişilere ait kişisel verilerin T.C. Anayasası, uluslararası sözleşmeler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesini ve ilgili kişilerin haklarını etkin bir şekilde kullanmasının sağlanmasını öncelik olarak belirlemiştir. Kişisel verilerin saklanması ve imhasına ilişkin iş ve işlemler, Expertiz tarafından bu doğrultuda hazırlanmış olan Politikaya uygun olarak gerçekleştirilir.

3. Politika'nın Kapsamı

Müşteriler, Expertiz çalışanları, çalışan adayları, ziyaretçiler ve diğer üçüncü kişilere ait kişisel veriler bu Politika kapsamında olup Expertiz’in sahip olduğu ya da Expertiz tarafından yönetilen kişisel verilerin işlendiği tüm kayıt ortamları ve kişisel veri işlenmesine yönelik faaliyetlerde bu Politika uygulanır.

4. Tanımlar

Anonim Hâle Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir Gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

Kanun/KVKK: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

Kişisel Verilerin Silinmesi: Kişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi.

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi: Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.

5. Kişisel Verilerin İşlenmesi

Expertiz Gayrimenkul Danışmanlık ve Bina Yönetimi Ltd.Şti. Kişisel Verileri Koruma Kanununun 4. ve 5. maddelerine göre gerçek kişilerin kişisel verilerini işlemektedir. Bu kapsamda müşterilerinin, çalışanlarının ve iş ilişkisi kapsamında temasta olduğu diğer gerçek kişilerin verilerini toplamakta ve işlemektedir. Expertiz, ilişkide olduğu gerçek kişilerin verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuatlar kapsamında işlemekle ve korumakla sorumludur.

Expertiz, Kişisel Verileri Koruma Kanunu’ nun (KVKK) 4. maddesi, birinci fıkrasının (a) (b) (c) ve (ç) ve (d) bentleri kapsamında kişisel verileri işlemektedir. Expertiz, kişisel verileri;

Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme: Expertiz, kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ve genel güven ve dürüstlük kurallarına uygun hareket etmektedir. Bu kapsamda Expertiz kişisel verileri işleme amacının dışında kullanmamaktadır.

Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama: Expertiz, kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamaktadır.

Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme: Expertiz, meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir. Expertiz, kişisel verileri sunmakta olduğu hizmetler ile bağlantılı ve bunlar için gerekli olan kadar işlemektedir.

İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma: Expertiz, kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır.

İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme: Expertiz, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler Expertiz tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Expertiz, sunmakta olduğu hizmetler ve diğer işlemlerde elde edilen kişisel veriler ve belgeler olası uyuşmazlıklar durumunda T.C. mahkemelerinin talebi üzerine ilgili mahkemelere sunulmak üzere veritabanında ve yedekleme sisteminde gerekli olan süre kadar tutulmaktadır.

5. Kişisel Veriler hangi amaçla işlenmektedir

Expertiz, Kişisel Verilerinizi başta açık rızanız devamında ise mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek, işleyebilecek ve bu amaçların gerektirdiği süre boyunca muhafaza edecektir.

Kişisel Verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır;

 1. Expertiz ve Expertiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişi ve kurumların hukuki ve ticari güvenliğinin temini, (Expertiz’in, ticari ortaklıklarımızın ve stratejilerimizin doğru olarak planlanması ve yürütülmesi, Expertize ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b.)
 2. Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakların kullanılabilmesi,
 3. Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verilmesi,
 4. Veri Tabanı oluşturulabilmesi
 5. İnternet sitesi üzerinden sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, yeni hizmetlerin geliştirilmesi ve bununla ilgili bilgilendirme yapılması,
 6. İletişim için gerçek kişilerin adı/soyadı ve tüzel kişilerin unvanı ile adres, elektronik posta bilgileri ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
 7. Elektronik (internet/mobil vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 8. Kullanıcı memnuniyetini, sadakatini, bağlılığını yaratmak ve arttırmak, web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan kullanıcılarımızı tanıyabilmek ve kullanıcı çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek, 
 9. Hizmetlerimiz ile ilgili kullanıcı şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmek,
 10. İnternet sitesi/mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapan Kullanıcıların kimlik bilgilerinin teyit edilmesi ve iletişim için gerekli adres ve diğer gerekli bilgilerin kaydedilmesi,
 11. Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından kullanıcılarımıza öneri ve çözüm sunulabilmesi ve sağlamış olduğumuz hizmetlerimizle ilgili mevzuat kapsamında kullanıcılarımıza bilgi verilmesi,
 12. Şirketimiz bünyesindeki birimlerde veya birimler arasında koordinasyon, iş birliği ve verimliliğin sağlanması ve geliştirilmesi,
 13. Şirketimiz tarafından kullanılan internet sitesi ve/veya internet siteleri ve diğer elektronik sistemlerin ve fiziki ortamların güvenliğinin sağlanması,
 14. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri ile diğer sair mevzuat kapsamında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları veya Şirketimizin kabul ettiği kural ve politikalarda meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi veya veri sahibini ilgilendiren diğer bildirimlerin yapılması,
 15. Sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi ve ilgili idari veya adli makamlara bildirilmesi,
 16. Mevcut ve ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
 17. Talep ve soruların cevaplanması,
 18. Şirketimiz insan kaynakları politikaları çerçevesinde çalışan ihtiyacının temin edilmesi ve işe alım süreçlerinin yürütülmesi, halkla ilişkiler ve pazarlama politikalarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi,
 19. İş başvurularının uygunluğunun değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve iş başvurusunda bulunan adaylar ile iletişime geçilmesi,
 20. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 21. Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimiz meşru menfaatlerinin korunması

7. Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması ve Bilgilendirilmesi

Expertiz Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Ayrıca www.expertiz.com.tr adresinde, web, mobil ve/veya diğer platformlardan sitemize gelenler dahil olmak üzere genel aydınlatma metni yer almaktadır. Bu kapsamda Expertiz, veri sorumlusunun kimliği, varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel veri sahibinin sahip olduğu haklar konusunda veri sahibinin niteliğine ve veri işleme sürecine göre aydınlatma yapmaktadır. Expertiz web sitesinde bu politika ile birlikte çerez kullanım politikası, genel aydınlatma metni, gizlilik politikası ve müşteriden bilgi alınan alanlarda açık rıza metinleri ve aydınlatma metinleri yer almaktadır.

8. Kişisel Verilerin Silinmesi, Aktarılması veya Anonim Hale Getirilmesi

Expertiz Gayrimenkul Danışmanlık ve Bina Yönetimi Ltd.Şti. tarafından toplanan ve işlenen verilerin Kişisel Verilerin Korunumu Kanunu ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkındaki Yönetmelik gereği belirli sürelerde silinmesi veya anonim hale getirilmesi gerekmektedir. Expertiz’in veriyi işlerken yürüttüğü faaliyete ve verinin niteliğine göre saklanma süreleri değişebilmektedir.

Bazı hizmetlerde elde edilen kişisel veriler ve belgeler olası durumlarda mahkemelerinin talebi üzerine ilgili mahkemelere sunulmak üzere veritabanında ve yedekleme sisteminde gerekli olan süre kadar saklanmaktadır.

Kişisel veriler, alan adı tescil süreçlerinde, mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlar; diğer üçüncü kişiler; yurtiçinde ve/veya yurtdışında mukim iş ortaklarımız ve şirket faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla hizmet aldığımız kuruluşlar; kanunen yükümlü olduğumuz kamu kurum ve kuruluşları ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak paylaşılabilmektedir.

Kurumumuzun tabi olduğu mevzuat uyarınca, ilgili veriler talep ve elde etme izni verilmiş olan kişi ve kurumlarla, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

9. Veri Sahibi Hakları

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için Expertiz Gayrimenkul Danışmanlık ve Bina Yönetimi Ltd.Şti.’ne talebinizi ve iletişim bilgilerinizi içeren dilekçe yazarak başvurabilirsiniz. Talebiniz en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılacaktır.

10. İletişim Bilgileri

Expertiz Gayrimenkul Danışmanlık ve Bina Yönetimi Ltd.Şti.

Mustafa Kemal Caddesi No.21 K.1 D.3-4

Kazımdirik mahallesi Bornova / İzmir

0 (232) 388 80 80

info@expertiz.com.tr

www.expertiz.com.tr


Ticari Elektronik İleti Açık Rıza Metni

İşbu metin 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında Expertiz Gayrimenkul Danışmanlık ve Bina Yönetimi Ltd.Şti şirketi, bağlı şirketleri, grup şirketleri ve iştirakleri tarafından sunulan her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin çeşitli tanıtım, reklam, promosyon, satış ve pazarlama, kutlama, temenni amacıyla,  tarafıma SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, sosyal medya ve diğer online reklam ağları, otomatik arama, bilgisayar, telefon, faks, e-posta/mail, bluetooth, diğer kablosuz ağlar ve diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderilmesine, dilediğim zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı her zaman reddedebileceğime tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi olarak onayımı içermektedir.
Tarafıma gönderilecek ticari elektronik iletilere ilişkin işbu metni okuduğumu ve anladığımı kabul ve beyan ediyorum. Bu kapsamda tarafıma ticari elektronik ileti gönderilmesine açık rıza ve onay veriyorum.

Expertiz Gayrimenkul | Filtreleme Ne Arıyorsun Görseli
-